Aydınlatma Metni

DİGİTURK – BAYİ POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 1. Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş (“Digiturk” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ve aşağıda belirtilen müşteri potansiyeli oluşturulması noktasında Digiturk’e hizmet sağlayan Digiturk bayisi (“Bayi”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu Bayi Kimliği: [ EVKAR TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.] 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanılan Veri İşleme Şartları Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun da öngörülen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz ve Bayi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla (“Amaçlar”) ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına dayanılarak işlenebilecektir: Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız: • Digitürk ürün veya hizmetleri ile ilgilenen potansiyel bir müşteri olmanız durumunda, elektronik ticari ileti onayınızın bulunması şartıyla kişisel verilerinizin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenmesi. • Digiturk ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verebilmek, • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirme. Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden: • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ticari ileti gönderimi için hizmet ya da teknik altyapı hizmeti aldığımız tedarikçilerimize veya resmi talep gelmesi veya kanuni bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Digiturk tarafından yukarıda sıralanan Amaçlar kapsamında elektronik ortamda bayiye ait web siteleri ve formlar üzerinden toplanabilmektedir. 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.digiturk.com.tr/kurumsal/kvkveriform/ adresinden ulaşabileceğiniz Digiturk - Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Digiturk’e iletebilirsiniz. Eğer başvurunuzu Bayi’ye iletmek isterseniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usuller ile Bayi’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.